Skip to main content

Методична робота

На кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови ведеться активна навчально-методична робота. Це обумовлено, перш за все, новітніми інтеграційними процесами та сучасними викликами у сфері вищої освіти. У зв’язку з цим на кафедрі постійно оновлюються усі навчальні та робочі навчальні програми, зокрема силабуси з дисциплін, розроблюються рейтингові системи оцінювання знань студентів, а також модульні та домашні контрольні роботи у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання. Всі методичні матеріали (навчальні програми, робочі навчальні програми, рейтингові системи оцінювання, методичні вказівки до самостійної роботи та індивідуальних завдань, силабуси тощо) розміщені в електронній системі "Campus".

З переліком обов'язкових освітніх компонент та силабусами до них можна ознайомитись за посиланням.

Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі – Моісєєва Наталія Олегівна