Skip to main content

Керівництво

ЛАЗЕБНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат філологічних наук, доцент

В. о. завідувача кафедри

теорії, практики та перекладу німецької мови

Гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька»

Коротке резюме:

У 2006 році закінчила з відзнакою факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», спеціальність «Переклад», кваліфікація перекладача, викладача німецької та англійської мов.

З листопада 2011 р. до листопада 2014 р. – навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ». У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Прислівники оцінки у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії" за спеціальністю 10.02.04 - германські мови (науковий керівник: д. філол. н., проф. Л. І. Прокопова).

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2006 року.

З 2010 р. до 2016 р. – відповідальна за проведення щорічної Міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача».

З 2014 р. до 2021 р. – відповідальна з організації наукової діяльності студентів. У 2016 р. – відповідальна за проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Світ науки та світ у науці: пріоритети й перспективи сучасних досліджень».

З серпня 2015 р. до лютого 2021 р. – заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

З вересня 2016 р. по грудень 2019 р. – відповідальна за планування та організацію наукової складової підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на факультеті лінгвістики.

З 2016 р. до 2021 р. – відповідальна за підготовку матеріалів самоаналізу кафедри.

З 2017 р. до 2021 р. - відповідальна за створення і подальший супровід  електронної бази анкетування викладачів кафедри ТПП німецької мови.

Контакти: (044) 204-83-11, o.a.lazebna@gmail.comntuu_kpi@i.ua0964548484 (Telegram, Viber)

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua https://intellect.kpi.ua/profile/loa22

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=J-6K74gAAAAJ&hl=ru

Викладає:

Німецька мова (основна, практичний курс)

Методологія лінгвістичних досліджень

Практична граматика німецької мови

Практична граматика другої німецької мови

Друга німецька мова (практичний курс)

Наукові інтереси: соціолінгвістика, лексикологія, стилістика.

Публікації:

  1. Лазебна О. А. Тематична організація автомобілебудівної термінологічної лексики сучасної німецької мови / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Збірн. наук. праць. Випуск 28. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2017. С. 116-118.
  2. Лазебна О. А. Щодо структури та способів мовної репрезентації концепту (на матеріалі сучасної німецької мови) / Н. О. Пархоменко, О. А. Лазебна, І. М. Литовченко // Молодий вчений. 2019. №10. С. 501-504.
  3. Лазебна О. А. Структурно-семантичне наповнення й комунікативно-прагматичні характеристики новинних заголовків сучасної німецькомовної преси / М. М. Цимбаліста, В. А. Котвицька, О. А. Лазебна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 41. Том 2. Одеса, 2019. С. 101-104.
  4. Лазебна О. А. Німецькомовний ювенальний медіадискурс як фрагмент картини світу підлітка: лінгвокогнітивне дослідження / Ю. В. Шавлач, О. А. Лазебна, О. А. Хоменко // Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського». Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 31 (70) №3. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2020. С. 200-204.
  5. Лазебна О. А. Особливості перекладу новинних заголовків сучасної німецькомовної преси / О. А. Лазебна, С. В. Овсяник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 48. Одеса, 2021.

Методична робота:

1. Лазебна О. А. Прислівники оцінки у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії : соціолінгвістичний та лінгвостилістичний аспекти: монографія / О. А. Лазебна // К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во “Політехніка”, 2016. 227 с. Бібліогр. : с. 193-226. 300 пр. з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №11 від 07.11.2016 р.)

2. Лазебна О. А. Einführung in das berufsbezogene Deutsche : Ein Lehrwerk für Studenten der technischen Fakultäten (mit Deutschkenntnissen ab B1-Niveau) = Вступ до німецької мови професійного спрямування: навч. посіб. для студентів технічних факультетів (рівень B1) / В. А. Котвицька, О. О. Беззубова, О.А. Лазебна. К.: НТУУ «КПІ», 2016. 188 с. навчальний посібник з грифом  НТУУ “КПІ” (Протокол №2 від 08.02.2016 р.)

3. Лазебна О. А. Німецька мова економічного спрямування : навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна // Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2017. 100 пр. 104 с. навчальний посібник з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №6 від 06.03.2017 р.)

4. Лазебна О. А. Lesen intensiv. Deutsch als Zweitsprache (mit Deutschkenntnissen ab A2-Niveau) = Читання : інтенсивний курс (рівень А2+) : навч. посіб. / О. А. Лазебна, О. О. Туришева, Н. І. Дичка // Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2017. 100 пр. 164 с. навчальний посібник з грифом  КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №6 від 12.06.2017 р.)

5. Лазебна О. А. Дипломна робота: вимоги до виконання й захисту (для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія) [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 035 «Філологія»; уклад.: О. А. Лазебна, О. О. Туришева. Київ, 2019. 74 с. навчальний посібник з грифом  КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №2 від 31.10.2019 р.)

6. Лазебна О. А. Німецька мова професійного спрямування = Berufsbezogenes Deutsch : навч. посіб. для студ. спеціальностей 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / Г. Л. Лисенко, В. А. Котвицька, О. А. Лазебна, Л. І. Павловська. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2019. 100 с. навчальний посібник з грифом  КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №5 від 24.01.2019 р.)

7. Лазебна О. А. Deutsche Grammatik Schritt für Schritt. Lehr- und Übungsbuch. Kompaktausgabe : підручник для студ. спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) РВО / О. А. Лазебна, В. А. Котвицька. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2021. 132 с.

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації за напрямом «Академічна доброчесність», 16.03.2021.-14.05.2021., з оцінкою «відмінно». Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Організаційно-виховна діяльність:

1. Членкиня Вченої ради ФЛ та Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2. Членкиня науково-методичної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського зі спеціальності 035 Філологія.

3. Членкиня групи забезпечення спеціальності 035 Філологія від 06.12.2019 р.

4. Членкиня Всеукраїнської спілки викладачів перекладу / Ukrainian Translator Trainer’s Union, посвідчення №16-2021.

5. Членкиня експертної ради з навчальних видань випускових кафедр факультету лінгвістики.

6. Відповідальна редакторка навчально-методичних видань кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови.

7. Участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент.