Skip to main content

Напрямки наукової діяльності

З метою посилення наукової складової кафедри ТППНМ, сприяння співробітництва з іншими ЗВО в Україні та закордоном, а  також мотивації студентів як молодих науковців, на базі кафедри була стоврена

наукова група ФЛ-О2 "Когнітивно-дискурсивний, соціолінгвістичний, лексико-семантичний, граматичний та комунікативно-прагматичний виміри мовознавчих досліджень"

Наукова група функціонує з 2015 року та перезатверджена у червні 2020 року. Керівником є  професор, доктор філологічних наук Іваненко Світлана Мар’янівна. Незмінними членкинями групи є к. філол.н. Чайковська О.Ю. і к.філол.н. Гаман І.А.

Усі викладачі кафедри беруть активну участь у науковій роботі над темами, дотичними до основного напрямку досліджень групи, а саме «Комунікативно-прагматичні дослідження мови і мовлення».  Опубліковані праці охоплюють такі галузі, як лінгвістика тексту, стилістика тексту, теорія мовленнєвих актів, медіалінгвістика, семіотика, фразеологія. За час функціонування наукової групи було отримано важливий доробок у вигляді захищених кандидатських дисертацій: Чайковської О. Ю «Лінгвостилістичні характеристики теленовин у комунікативно-прагматичному аспекті» та Гаман І.А. «Лінгвостилістичні характеристики текстів німецькомовних путівників по зоопарку»

 

 

Основними завданнями наукової фахової діяльності персоналу кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови сьогодні є:

 

  • Дослідження теоретичних концепцій перекладознавства
  • Дослідження та апробація нових методик викладання іноземних мов
  • Виступи на наукових конференціях
  • Публікація наукових статей у фахових виданнях
  • Надання науково-консультативної допомоги студентам всіх курсів при написанні наукових робіт для участі у наукових студентських конференціях і олімпіадах з фахових дисциплін
  • Здійснення прикладних наукових досліджень

 

  •  

З науковими інтересами та публікаціями НПП кафедри ТППНМ ви зможете ознайомитися на їхніх персональних сторінках