Skip to main content

Чайковська Олена Юріївна

ЧАЙКОВСЬКА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

 

Старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Чайковська Олена Юріївна

Коротке резюме:

Закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», кваліфікація викладача, перекладача німецької та англійської мов.

У 2018 році закінчила аспірантуру, у 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвостилістичні характеристики теленовин у комунікативно-прагматичному аспекті (на матеріалі німецької мови)» із спеціальності 10.02.04 - германські мови.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2010 року.

Відповідальна за методичну роботу на кафедрі ТППНМ .

Контакти: (044)204-83-11, chaikovska24@gmail.com

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/hoy3

Профіль Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=nB4CNLoAAAAJ&hl=uk

Викладає:

Практичний курс перекладу з другої німецької мови

Практичний курс перекладу. Суспільні науки

Друга німецька мова (практичний курс)

Практикум з мовної комунікації (німецька мова друга)

Практичний курс галузевого перекладу з другої німецької мови

Наукові інтереси:  медіапереклад, стилістичні особливості текстів новинних повідомлень, прагматика новинних повідомлень

Публікації (основні):

1. Чайковська О. Ю. Специфіка телебачення як медіазасобу інформування суспільства. Наукові записки. – Випуск 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015. – С. 251–254.

2. Чайковська О. Ю. Поняття «новини та теленовини»: концепції та основні ознаки. Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 13. Відп.ред. Фабіан М. П. – Ужгород: ПП «Аутдор-Шарк», 2015. – С.216–225.

3. Чайковська О. Ю. Усне мовлення в телевізійних випусках новин. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”: збірник наукових праць / – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2016 – Вип.62, – С.340–342. (Входить до НМБ Index Copernicusicus).

4. Чайковська О. Ю. Зв'язок тексту та зображальних елементів у теленовинах (на матеріалі вечірніх новин німецьких телеканалів ZDF та RTL). Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал/ редкол. В. І. Кушнерик та інші. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип.2(15). – С. 237–240.

5. Чайковська О. Ю. Утілення прагматичної функції у відеоновинах шляхом використання зображень заднього плану студії. Закарпатські філологічні студії. Випуск 5. Том 1. – Ужгород 2018. – С. 115–119.

6. O. Chaikovska. Der Kommunikationsprozess in den Fernsehnachrichten. Science and Education a New Dimension. Philology, V(38), Issue: 138, Budapest 2017. – С.18-21. (Входить до НМБ Index Copernicus).

7. Чайковська О. Ю. Основні поняття та завдання телевізійних новин. Нові концепції викладання іноземної мови в світлі сучасних вимог:  Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 5 листопада 2014 року. Укл. Г. А. Турчинова, О. О. Яременко-Гасюк, М. О. Шутова – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014 – С. 130–132.

8. Чайковська О. Ю. Основні риси мови сучасних телевізійних новин. Формула компетентності сучасного перекладача: Матеріали VІ міжнародної науково-методичної конференції. 25 березня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 291–293.

9. Чайковська О. Ю. Запозичення у текстах відеоновин. Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня –1 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016.  – С. 443–445.

10. Чайковська О. Ю. Вираження експресивності у теленовинах. Формула компетентності сучасного перекладача: Матеріали VІ міжнародної науково-методичної конференції. 23 березня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 220–222.

11. Чайковська О. Ю. Реалізація тактик звинувачення та знущання у текстах відеоновин. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнар. Наук.-практ. Конф. 28 лютого 2018р. – Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018р. – С. 258–259.

12. Чайковська О. Ю. Короткий огляд паравербальних засобів прагматичного впливу у випусках новин RTL aktuell та ZDF heute. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 25 квітня 2019– Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2019р. – С. 76–77.

Методична робота:

Розробник навчально-методичних матеріалів (навчальні та робочі програми, силабуси) до дисциплін «Перекладацька практика» та «Прикладні лінгвістичні дослідження. Вступ до наукових досліджень».

Підвищення кваліфікації за останні роки:

  1. «So klingt’s Deutsch. Methoden für eine lebendige Phonetik», м. Київ, 24-25 червня    2019 р.
  2. «Methodik und Didaktik im Unterricht mit Jugendlichen» м. Мюнхен, Німеччина 15.07.2019 – 28.07.2019.

Організаційно-виховна діяльність:

Систематичне проведення зустрічей студентів для виховних бесід на суспільні теми.