Skip to main content

Котвицька Вікторія Анатоліївна

КОТВИЦЬКА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

..

Кандидат філологічних наук, доцент

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

У 2005 році закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», спеціальність «Переклад», кваліфікація перекладача, викладача німецької та англійської мов.

З листопада 2011 р. до листопада 2014 р. – навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ». У березні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Семантична адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові" за спеціальністю 10.02.04 - германські мови (науковий керівник: д. філол. н., проф. Л. І. Прокопова).

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2006 року.

З 2010 р. до 2016 р. – відповідальна за проведення щорічної Міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача».

З серпня 2015 р. до теперішнього часу – учений секретар кафедри.

 

Організаційно-виховна діяльність:

1. Учений секретар кафедри.

2. Членкиня групи забезпечення спеціальності 035 «Філологія».

3. Членкиня експертної ради з навчальних видань випускових кафедр факультету лінгвістики.

4. Членкиня Всеукраїнської спілки викладачів перекладу / Ukrainian Translator Trainer’s Union, посвідчення №15-2021.

Відповідальна за наукову роботу на кафедрі.

Контакти(044) 204-83-11, v.a.kotvytska@gmail.com, 0979380462 (Telegram, Viber)

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua 

http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/kva49

Профіль Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MBVIXgVAt74C&hl=ru

Викладає:

Німецька мова (основна, практичний курс)

Друга німецька мова (практичний курс)

Практична граматика другої німецької мови

Теорія міжкультурної комунікації

Наукові інтереси: семантика, теорія мовних контактів.

Публікації:

1. Котвицька В.А. Анафоричні повтори в романі Герти Мюллер "Herztier": структура та функційне навантаження / В.А. Котвицька // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) №3. Частина 1. 2020. С. 136-140.

2. Котвицька В.А., Павлюченко К.Р. Функції лексичних повторів у текстах сучасної німецькомовної прози. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Збірн. наук. праць. Випуск 39. Одеса, 2019. С. 63-66.

3. Котвицька В.А., Цимбаліста М.М., Лазебна О.А. Структурно-семантичне наповнення й комунікативно-прагматичні характеристики новинних заголовків сучасної німецькомовної преси. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Збірн. наук. праць. Випуск 41. Том 2. Одеса, 2019. С. 101-104.

4. Котвицька В.А., Бережняк В.Ю. Заголовки новинних повідомлень німецькомовного щотижневого журналу «Der Spiegel»: функціонально- стилістичні та структурні особливості. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 41. Том 1. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. C. 93-98.

5. Kotvytska V., Goncharova I., Lazebna O. CLIL in Tourism Students' Multicultural Competence Development / I. Goncharova, О. Lazebna, V. Kotvytska // Advanced Education. National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Issue 19, 2021, 4-11. (Web of Science)

6. Kotvytska V., Lazebna O., Bezzubova O., Bakhov I. Humour from a linguistic perspective: The problem of classification. The EntreLinguas Journal. V. 8, n. esp. 1. Araraquara, Mar. 2022, 1-12. (Web of Science)

7. Котвицька В.А. Лексико-семантична репрезентація теми «вбивство» у психотрилерах Себастіана Фітцека. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 59. Том 2. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 144-149.

8. Котвицька В.А., Лазебний В.М. Семантична характеристика німецьких номінацій кіберсфери (на матеріалі субстантивів зі словотвірним елементом Cyber-). Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». № 18 (86) / 2023. Острог, 2023. С. 63-66.

9. Котвицька В.А., Мельник О.М. Продуктивні моделі термінодеривації у предметній сфері електронної обробки даних (на матеріалі німецької мови). Науковий журнал «Закарпатські філологічні студії». Вип. 29 (2023). Том 1. С. 160-164.

10. Котвицька В.А., Ковальчук М.Ю., Лазебний В.М. Роль термінів у фахових текстах (на прикладі терміноодиниць німецької військової субмови). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». Вип. 62/2023. Том 1. Одеса, 2023. С. 68-71.

Методична робота:

1. Котвицька В. А. Einführung in das berufsbezogene Deutsche : Ein Lehrwerk für Studenten der technischen Fakultäten (mit Deutschkenntnissen ab B1-Niveau) = Вступ до німецької мови професійного спрямування: навч. посіб. для студентів технічних факультетів (рівень B1) / В. А. Котвицька, О. О. Беззубова, О.А. Лазебна. К.: НТУУ «КПІ», 2016. 188 с.

2. Котвицька В. А. Німецька мова економічного спрямування : навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна // Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2017. 100 пр. 104 с.

3. Котвицька В. А. Німецька мова професійного спрямування = Berufsbezogenes Deutsch : навч. посіб. для студ. спеціальностей 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / Г. Л. Лисенко, В. А. Котвицька, О. А. Лазебна, Л. І. Павловська. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2019. 100 с.

4. Котвицька В. А. Deutsche Grammatik Schritt für SchrittLehrund ÜbungsbuchKompaktausgabe : підручник для студ. спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) РВО / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2021. 132 с.

 

Підвищення кваліфікації:

  1. Підвищення кваліфікації за напрямом «Академічна доброчесність», 16.03.2021.-14.05.2021., з оцінкою «відмінно». Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського.