Skip to main content

Туришева Оксана Олегівна

ТУРИШЕВА ОКСАНА ОЛЕГІВНА

https://ktppnm.kpi.ua/sites/default/files/img/turysheva.jpg

 

Кандидат філологічних наук, доцент

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Заступник завідувача кафедри

Голова групи забезпечення спеціальності 035 Філологія

Гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька»

Коротке резюме:

У 2006 році закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», кваліфікація викладача, перекладача німецької та англійської мов.

У 2012 році закінчила аспірантуру, у тому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему "Порушення рамкової конструкції в сучасній німецькій мові: функціональний аспект, нормативний статус" за спеціальністю 10.02.04 - германські мови.

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2006 року.

Відповідальна за організацію навчального процесу на кафедрі.

Контакти: (044) 204-83-11, turysheva.kpi@gmail.com , +380 68 811 37 61 (telegram)

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/too35

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=OqxvrtsAAAAJ&hl=uk

Викладає:

Зіставна граматика

Історія перекладу

Практична граматика німецької мови

Наукові інтереси:  граматика німецької мови, таксономія частин мови, соціолінгвістика.

Публікації (основні):

1. Turysheva O. Lexeme MEIN- part-of-speech appurtenance in the modern German grammar in the framework of Optimality Theory / Oksana Turysheva // Advanced Education. Наукове видання Новітня Освіта. Випуск 7/2017. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. К.: Вид-во “Політехніка”, 2017. С. 51-56. DOI: https://dx.doi.org/https://doi.org/10.20535/2410-8286.92455

2. Turysheva O. Sprechen Sie Vong? / O. Turysheva // Grenzen der Sprache – Grenzen der Sprachwissenschaft. Linguistische Treffen in Wroclaw, Vol. 14 / herausgegeben von Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek. Wroclaw – Dresden: Neisse Verlag, 2018. S. 277-286. DOI: 10.23817/lingtreff.14-25. ISSN: 2084-3062, e-ISSN: 2657-5647.

3. Turysheva O. Wortarten in der Generativen Grammatik / Oksana Turysheva // Germanica Wratislaviensia. Ansätze – Begründungen – Maßstäbe / herausgeg. von I. Bartoszewicz, M. Halub, T. Malyszek.  Wroclaw: Widawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. 141. 2016. ss. 349-360. DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.23

4. Turysheva O. Translation approaches to secondary anthroponymic nominations (case study of  B. Obama’s and D. Trump’s Nicknaming) / O.I. Yehorova, T.Yu. Koval, O. Turysheva // Філологічні трактати. Науковий журнал. Том 11, №2. Суми, Харків: Сумський державний університет, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2019. С. 33-40.

5. Туришева О. Функціональний підхід до перекладу контенту веб-сайту / Забіяка Д., Туришева О. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : науковий збірник. № 35 том 2. Одеса: МГУ, 2018 С. 93-95

Методична робота:

Співавторка навчальних посібників:

 1. Туришева О.О. Дипломна робота: вимоги до виконання й захисту (для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія) [Елктронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 035 «Філологія» КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад: О.А. Лазбена, О.О. Туришева. Електронні текстові дані. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 74 с. (навчальний посібник).

2. Туришева О.О. Читання: інтенсивний курс. Німецька мова як друга іноземна : навч. посібник для студентів 2 курсу факультету лінгвістики (рівень А2+) / О. А. Лазебна, О. О. Туришева, Н.І. Дичка. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 164 с. (навчальний посібник).  

Підвищення кваліфікації за останні роки:

  1. DAAD-Fachsprachenkurs „Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben im akademischen Bologna-Raum“, 25.11.-30.11.2019 (м. Суми);
  2. Методичний семінар Гете-Інституту з «Розвитку мовленнєвої компетенції на рівні С1», «Підготовки до іспиту Goethe-Zertifikat C1», «Рефлексії занять згідно діяльнісних методико-дидактичних принципів», «Інтегрування країнознавчої інформації у комунікативно та міжкультурно спрямоване заняття німецької мови»;3.07.-14.07.2017 р.  (м. Чернівці);
  3. DAAD-Fortbildungsseminar zum Thema „Landeskunde“ und Gründung des Netzwerks „Landeskunde Ukraine“, 15.04.-20.04.2019 (м. Суми);
  4. DAAD-Fortbildungsseminar «Deutschland-Akademie»; 17.05.-20.05.2018 (м. Луцьк);
  5. DAAD-Fortbildungsseminar zum Thema „Technisches Deutsch unterrichten – Konzepte, Methoden und Didaktik“, 02.12.-09.12.2018 (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ);
  6. Goethe-Institut, семінар «Жваві історії – країнознавство для занять з німецької мови як іноземної (DaF)», 29.11.-30.11.2018 (Гете-Інститут, м. Київ).

Організаційно-виховна діяльність:

1. Член Вченої ради ФЛ.

2. Керівник студентського гуртка  соціогуманітарного спрямування «Grammatik der deutschen Gegenwartssprache», створеного наказом першого проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського № 1/189 від 27.05.2020 р.

3. Член предметної комісії та член журі на Фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Секція "Німецька мова".

4. Бере участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент.

5. Дійсний член громадської організації «Всеукраїнська асоціація українських германістів».

6. Член Науково-методичної комісії зі спеціальності 035 Філологія.

7. Відповідальна за проходження навчальної (перекладацької) практики студентами кафедри ТППНМ.