Skip to main content

Туришева Оксана Олегівна

ТУРИШЕВА ОКСАНА ОЛЕГІВНА

 -

Кандидат філологічних наук, доцент

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Заступник завідувача кафедри

Гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька»

 

Коротке резюме:

У 2006 році з відзнакою закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ» й отримала кваліфікацію перекладача, викладача німецької та англійської мов. У 2009 році вступила до аспірантури НТУУ «КПІ», де навчалася до 2012 року за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. В лютому 2012 року достроково захистила кандидатську дисертацію на тему "Порушення рамкової конструкції в сучасній німецькій мові: функціональний аспект, нормативний статус". У 2014 році отримала звання доцента. На кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови КПІ ім. Ігоря Сікорського працює з 2006 року.

Організаційна діяльність:

1. Дійсний член ГО “Всеукраїнська асоціація українських германістів”.

2. Член науково-методичної комісії університету зі спеціальності 035 Філологія.

2. Член Вченої ради факультету лінгвістики.

3. Член предметної комісії та член журі на Фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Секція "Німецька мова".

4. Керівник студентського гуртка  соціогуманітарного спрямування «Grammatik der deutschen Gegenwartssprache», створеного наказом першого проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського № 1/189 від 27.05.2020 р.

Відповідальна за організацію навчального процесу на кафедрі.

Контакти: (044) 204-83-11, turysheva.kpi@gmail.com , +380 68 811 37 61 (telegram)

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/too35

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=OqxvrtsAAAAJ&hl=uk

Викладає:

Зіставна граматика

Загальне мовознавство

Історія перекладу

Практична граматика німецької мови

Чинники успішного працевлаштування за фахом

 

Підвищення кваліфікації за останні роки:

1. «Цифрові інструменти Google для освіти»: підвищення кваліфікації: сертифікат № №GDTfE-06-Б-02081; онлайн-семінар, ТОВ «Академія цифрового розвитку», 03.01.2023–15.01.2023, 30 годин.

2. „Offene Gesellschaft. Erinnerungskultur“: підвищення кваліфікації: участь у проєкті DACH GmbH Berlin, 20-27 листопада 2021 р., Німеччина, м. Берлін, 40 годин.

3. „Virtueller Treffpunkt für Stipendiat*innen 2020, Austausch über das Unterrichten im Online-Format, Unterrichtsplanung: Methodenpool, Einsatz von Online-Tools im eigenen Deutschunterricht: Kennenlernen, Austausch, Reflexion: підвищення кваліфікації, організатор Goethe-Institut Ukraine; 27 квітня – 24 травня 2020 р., 10 годин.

4. DAAD-Fachsprachenkurs „Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben im akademischen Bologna-Raum“, 25.11.-30.11.2019, м. Суми, 44 години.

5. DAAD-Fortbildungsseminar zum Thema „Landeskunde“ und Gründung des Netzwerks „Landeskunde Ukraine“, 15.04.-20.04.2019, м. Суми, 40 годин.

Наукові інтереси:  граматика німецької мови, таксономія частин мови, соціолінгвістика.

 

Публікації (основні):

1. Turysheva O.O., Yehorova O.I., Koval T. Yu. Translation approaches to secondary anthroponymic nominations (case study of b. Obama’s and d. Trump’s Nicknaming) // Філологічні трактати : науковий журнал. Том 11, №2. Суми, Харків: Сумський державний університет, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2019. С. 33-40. URL: https://doi.org/10.21272/Ftrk.2019.11(2)-3

2. Туришева О. О., Горецька А. С. Стратегії перекладу слоганів німецькомовних рекламних текстів українською // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». Том 31 (70), № 1, частина 3. ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2020. С. 99-103. URL: https://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/part_3/19.pdf

3. Матюшенко О., Туришева О. О. Особливості перекладу нецензурної лексики в субтитрах до кінофільму “Fack ju Goethe” // Новітня лінгвістика : науковий журнал Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» : зб. наук. пр. Вип. 5. Київ, 2020. C. 54-61. URL: http://al.fl.kpi.ua/article/view/200715/pdf_20

4. Dzykovych O. V., Turysheva O. O., Veselska R. V. Sprachspezifische Besonderheiten sowie Korrelation der deutschen und ukrainischen Ökodiskurse // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць. Дрогобич, 2021. № 16. С. 31-37. URL: http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2021/NV_2021_16/5.pdf

5. Горецька А. С., Туришева О. О. Характеристика німецькомовних текстів галузі маркетингу за функціональним спрямуванням // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : зб. наук. праць. Випуск 51, том 1. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 31-34. URL: http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v51/part_1/7.pdf

6. Весельська Р. В., Дзикович О. В., Туришева О. О. Німецькомовний екодискурс: базові характеристики терміносистеми // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія : збірник наукових праць. № 55. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 13-16. URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v55/3.pdf

7. Yehorova O., Turysheva O., Zinchenko A. The semantics of terrorism: notional profile of language expression // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 51. C. 297-303. URL: https://doi.org/10.24919/2308-4863/51-46

8. Дзикович О.В., Моісєєва Н.О., Туришева О.О. Лапідарність як ознака мовної економії. Advanced Linguistics, №11. 2023. С. 55-57. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/59662 

 

Методична робота:

1. Лазебна О.А., Туришева О.О. Дипломна робота: вимоги до виконання й захисту (для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія) [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 035 «Філологія»; уклад.: О.А. Лазебна, О.О. Туришева. Київ, 2019. 74 с. (Навчальний посібник з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №2 від 31.10.2019 р.). URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41663 

2. Лазебна О.А., Туришева О.О. Курсова робота з практики перекладу: вимоги до виконання й захисту (для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія) [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 035 «Філологія»; уклад.: О.А. Лазебна, О.О. Туришева. Київ, 2022. 77 с. навчальний посібник з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №5 від 26.05.2022 р.). URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47976