Skip to main content

LAZEBNA OLENA

PhD in German Philology

Head of the Department of Theory, Practice and Translation of German

Brief information:

2006 she graduated from the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” (at present - National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”), qualification of translator, lecturer of German and English.

In 2014 she defended her thesis for a candidate degree in philology “Evaluative adverbs in modern German Standard German and Austrian German”, supervised by Prof. Larysa Prokopova.

Since 2006 has been working at the Department of Theory, Practice and Translation of German.

Contacts: (044) 204-83-11, o.a.lazebna@gmail.com, ntuu_kpi@i.ua, 0964548484 (Telegram, Viber)

Link on intellect.kpi.ua https://intellect.kpi.ua/profile/loa22

Google Scholar profile https://scholar.google.com.ua/citations?user=J-6K74gAAAAJ&hl=ru

Taught subjects:

German as a First Language (practical course)

Practical Course of the Second Foreign Language

Practical Grammar of the German language

Scientific interests: sociolinguistics, lexicology, stylistics.

Publications:

  1. Лазебна О. А. Тематична організація автомобілебудівної термінологічної лексики сучасної німецької мови / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Збірн. наук. праць. Випуск 28. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2017. С. 116-118.
  2. Лазебна О. А. Щодо структури та способів мовної репрезентації концепту (на матеріалі сучасної німецької мови) / Н. О. Пархоменко, О. А. Лазебна, І. М. Литовченко // Молодий вчений. 2019. №10. С. 501-504.
  3. Лазебна О. А. Структурно-семантичне наповнення й комунікативно-прагматичні характеристики новинних заголовків сучасної німецькомовної преси / М. М. Цимбаліста, В. А. Котвицька, О. А. Лазебна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 41. Том 2. Одеса, 2019. С. 101-104.
  4. Лазебна О. А. Німецькомовний ювенальний медіадискурс як фрагмент картини світу підлітка: лінгвокогнітивне дослідження / Ю. В. Шавлач, О. А. Лазебна, О. А. Хоменко // Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського». Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 31 (70) №3. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2020. С. 200-204.
  5. Лазебна О. А. Особливості перекладу новинних заголовків сучасної німецькомовної преси / О. А. Лазебна, С. В. Овсяник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 48. Одеса, 2021.

Methodical work:

1. Лазебна О. А. Прислівники оцінки у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії : соціолінгвістичний та лінгвостилістичний аспекти: монографія / О. А. Лазебна // К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во “Політехніка”, 2016. 227 с. Бібліогр. : с. 193-226. 300 пр. з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №11 від 07.11.2016 р.)

2. Лазебна О. А. Einführung in das berufsbezogene Deutsche : Ein Lehrwerk für Studenten der technischen Fakultäten (mit Deutschkenntnissen ab B1-Niveau) = Вступ до німецької мови професійного спрямування: навч. посіб. для студентів технічних факультетів (рівень B1) / В. А. Котвицька, О. О. Беззубова, О.А. Лазебна. К.: НТУУ «КПІ», 2016. 188 с. навчальний посібник з грифом  НТУУ “КПІ” (Протокол №2 від 08.02.2016 р.)

3. Лазебна О. А. Німецька мова економічного спрямування : навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна // Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2017. 100 пр. 104 с. навчальний посібник з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №6 від 06.03.2017 р.)

4. Лазебна О. А. Lesen intensiv. Deutsch als Zweitsprache (mit Deutschkenntnissen ab A2-Niveau) = Читання : інтенсивний курс (рівень А2+) : навч. посіб. / О. А. Лазебна, О. О. Туришева, Н. І. Дичка // Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2017. 100 пр. 164 с. навчальний посібник з грифом  КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №6 від 12.06.2017 р.)

5. Лазебна О. А. Дипломна робота: вимоги до виконання й захисту (для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія) [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 035 «Філологія»; уклад.: О. А. Лазебна, О. О. Туришева. Київ, 2019. 74 с. навчальний посібник з грифом  КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №2 від 31.10.2019 р.)

6. Лазебна О. А. Німецька мова професійного спрямування = Berufsbezogenes Deutsch : навч. посіб. для студ. спеціальностей 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / Г. Л. Лисенко, В. А. Котвицька, О. А. Лазебна, Л. І. Павловська. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2019. 100 с. навчальний посібник з грифом  КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №5 від 24.01.2019 р.)

7. Лазебна О. А. Deutsche Grammatik Schritt für Schritt. Lehr- und Übungsbuch. Kompaktausgabe : підручник для студ. спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) РВО / О. А. Лазебна, В. А. Котвицька. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2021. 132 с.

Trainings:

Advanced training in the field of "Academic Integrity", 16.03.2021.-14.05.2021. Educational and methodical complex "Institute of Postgraduate Education", National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.

Other activities at the department and with students:

1. Member of the Faculty Senate.

2. Member of the Scientific and methodological commission of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (specialty “Philology”).

3. Member of the Ukrainian Translator Trainer’s Union, identity document №16-2021.

4. Member of the expert council for educational publications of the Faculty of Linguistics.