Skip to main content

ЛАЗЕБНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

.

Кандидат філологічних наук, доцент

завідувачка кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька»

Коротке резюме:

У 2006 році закінчила з відзнакою факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», спеціальність «Переклад», кваліфікація перекладача, викладача німецької та англійської мов.

З листопада 2011 р. до листопада 2014 р. – навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ». У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Прислівники оцінки у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії" за спеціальністю 10.02.04 - германські мови (науковий керівник: д. філол. н., проф. Л. І. Прокопова).

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2006 року.

З 2010 р. до 2016 р. – відповідальна за проведення щорічної Міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача».

З 2014 р. до 2021 р. – відповідальна з організації наукової діяльності студентів. У 2016 р. – відповідальна за проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Світ науки та світ у науці: пріоритети й перспективи сучасних досліджень».

З серпня 2015 р. до лютого 2021 р. – заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

З вересня 2016 р. по грудень 2019 р. – відповідальна за планування та організацію наукової складової підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на факультеті лінгвістики.

З 2016 р. до 2021 р. – відповідальна за підготовку матеріалів самоаналізу кафедри.

З 2017 р. до 2021 р. - відповідальна за створення і подальший супровід  електронної бази анкетування викладачів кафедри ТПП німецької мови.

 

Організаційно-виховна діяльність:

1. Членкиня Вченої ради ФЛ та Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2. Членкиня науково-методичної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського зі спеціальності 035 Філологія.

3. Членкиня групи забезпечення спеціальності 035 Філологія від 06.12.2019 р.

4. Членкиня Всеукраїнської спілки викладачів перекладу / Ukrainian Translator Trainer’s Union, посвідчення №16-2021.

5. Членкиня експертної ради з навчальних видань випускових кафедр факультету лінгвістики.

6. Відповідальна редакторка навчально-методичних видань кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови.

7. Участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент.

Контакти(044) 204-83-11, o.a.lazebna@gmail.comntuu_kpi@i.ua0964548484 (Telegram, Viber)

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua https://intellect.kpi.ua/profile/loa22

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=J-6K74gAAAAJ&hl=ru

Викладає:

Німецька мова (основна, практичний курс)

Методологія лінгвістичних досліджень

Практична граматика німецької мови

Практична граматика другої німецької мови

Друга німецька мова (практичний курс)

Наукові інтереси: соціолінгвістика, лексикологія, стилістика.

Публікації:

  1. Lazebna O., Bezzubova O., Kotvytska V., Bakhov I. Humour from a linguistic perspective: The problem of classification. Rev. EntreLinguas, Araraquara, v. 8, n. esp. 1, e022014, Mar. 2022.e-ISSN:2447-3529. DOI:http://doi.org/10.29051/el.v8iesp.1.16925 (WoS)
  2. Лазебна О. А. Репрезентація гумору в жартах про секс (на матеріалі німецької мови). Advanced Linguistics. № 11 (2023).  Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2023. Режим доступу: http://al.fl.kpi.ua/issue/archive
  3. Лазебна О. А. Вербалізація чорного гумору в німецьких газетних оголошеннях про смерть. Закарпатські філологічні студії. Вип. 27. Т. 2. 2023. С. 98-102. DOI:https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.2.18
  4. Veraksych T., Lazebna O. Linguistic and Stylistic Potential of Phraseological Units and Set Expressions in the Formation of a Linguistic Portrait of a Man (case study: the texts of interviews in German periodicals). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 56. Дрогобич, 2022. C. 120-125. DOI:https://doi.org/10.24919/2308-4863/56-1-17
  5. Лазебна О.А. Оцінність як текстотвірний складник публіцистики (на матеріалі сучасної німецької мови). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 39. Том 2. Одеса, 2019. С. 43-46.
  6. Лазебна О. А. Структурно-семантичне наповнення й комунікативно-прагматичні характеристики новинних заголовків сучасної німецькомовної преси / М. М. Цимбаліста, В. А. Котвицька, О. А. Лазебна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 41. Том 2. Одеса, 2019. С. 101-104.
  7. Лазебна О. А. Німецькомовний ювенальний медіадискурс як фрагмент картини світу підлітка: лінгвокогнітивне дослідження / Ю. В. Шавлач, О. А. Лазебна, О. А. Хоменко // Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського». Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 31 (70) № 3. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2020. С. 200-204.

 

Методична робота:

1. Лазебна О. А. Прислівники оцінки у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії : соціолінгвістичний та лінгвостилістичний аспекти: монографія / О. А. Лазебна // К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во “Політехніка”, 2016. 227 с. Бібліогр. : с. 193-226. 300 пр. з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №11 від 07.11.2016 р.)

2. Лазебна О. А. Einführung in das berufsbezogene Deutsche : Ein Lehrwerk für Studenten der technischen Fakultäten (mit Deutschkenntnissen ab B1-Niveau) = Вступ до німецької мови професійного спрямування: навч. посіб. для студентів технічних факультетів (рівень B1) / В. А. Котвицька, О. О. Беззубова, О.А. Лазебна. К.: НТУУ «КПІ», 2016. 188 с. навчальний посібник з грифом  НТУУ “КПІ” (Протокол №2 від 08.02.2016 р.)

3. Лазебна О. А. Німецька мова економічного спрямування : навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна // Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2017. 100 пр. 104 с. навчальний посібник з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського

4. Лазебна О. А. Lesen intensiv. Deutsch als Zweitsprache (mit Deutschkenntnissen ab A2-Niveau) = Читання : інтенсивний курс (рівень А2+) : навч. посіб. / О. А. Лазебна, О. О. Туришева, Н. І. Дичка // Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2017. 100 пр. 164 с. навчальний посібник з грифом  КПІ ім. Ігоря Сікорського 

5. Лазебна О. А. Дипломна робота: вимоги до виконання й захисту (для студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія) [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 035 «Філологія»; уклад.: О. А. Лазебна, О. О. Туришева. Київ, 2019. 74 с. навчальний посібник з грифом  КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №2 від 31.10.2019 р.)

6. Лазебна О. А. Німецька мова професійного спрямування = Berufsbezogenes Deutsch : навч. посіб. для студ. спеціальностей 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / Г. Л. Лисенко, В. А. Котвицька, О. А. Лазебна, Л. І. Павловська. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2019. 100 с. навчальний посібник з грифом  КПІ ім. Ігоря Сікорського (Протокол №5 від 24.01.2019 р.)

7. Лазебна О. А. Deutsche Grammatik Schritt für Schritt. Lehr- und Übungsbuch. Kompaktausgabe : підручник для студ. спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) РВО / О. А. Лазебна, В. А. Котвицька. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2021. 132 с.

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації за напрямом «Академічна доброчесність», 16.03.2021.-14.05.2021., з оцінкою «відмінно». Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського.