Skip to main content

Котвицька Вікторія Анатоліївна

КОТВИЦЬКА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

 

Кандидат філологічних наук, доцент

Доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови

Коротке резюме:

У 2005 році закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ», спеціальність «Переклад», кваліфікація перекладача, викладача німецької та англійської мов.

З листопада 2011 р. до листопада 2014 р. – навчання в аспірантурі НТУУ «КПІ». У березні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Семантична адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові" за спеціальністю 10.02.04 - германські мови (науковий керівник: д. філол. н., проф. Л. І. Прокопова).

Працює на кафедрі теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2006 року.

З 2010 р. до 2016 р. – відповідальна за проведення щорічної Міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача».

З серпня 2015 р. до теперішнього часу – учений секретар кафедри.

Контакти: (044) 204-83-11, v.a.kotvytska@gmail.com, 0979380462 (Telegram, Viber)

Сторінка викладача на intellect.kpi.ua http://intellect.ktppnm.kpi.ua/profile/kva49

Профіль Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=MBVIXgVAt74C&hl=ru

Викладає:

Німецька мова (основна, практичний курс)

Друга німецька мова (практичний курс)

Практична граматика другої німецької мови

Теорія міжкультурної комунікації

Наукові інтереси: семантика, теорія мовних контактів.

Публікації:

1. Котвицька В.А. Тематична класифікація прямих лексичних запозичень з англійської у сучасній німецькій мові / В.А. Котвицька // Наукові записки. Серія «Філологічні науки». Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. Кн. 1. С. 34-38.

2. Котвицька В.А. Гібридні композити з компонентами-англіцизмами у сучасній німецькій мові (структурно-семантичний аспект) / В.А. Котвицька // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. Вип. 11-12. Ч. 1. С. 328-331.

3. Котвицька В.А. Репрезентанти лексичної когезії у прозовому тексті (на матеріалі романів сучасних німецьких письменників) / В.А. Котвицька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Збірн. наук. праць. Випуск 31. Том 2. Одеса, 2017. С. 62-64.

4. Котвицька В.А. Функціонування тотожних повторів у сучасній німецькомовній художній прозі / В.А. Котвицька // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 22. Том 1. Дрогобич: Видавничий дімГельветика”, 2018. С. 69-72.

5. Котвицька В.А. Анафоричні повтори в романі Герти Мюллер "Herztier": структура та функційне навантаження / В.А. Котвицька // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) №3. Частина 1. 2020. С. 136-140.

Методична робота:

1. Котвицька В. А. Einführung in das berufsbezogene Deutsche : Ein Lehrwerk für Studenten der technischen Fakultäten (mit Deutschkenntnissen ab B1-Niveau) = Вступ до німецької мови професійного спрямування: навч. посіб. для студентів технічних факультетів (рівень B1) / В. А. Котвицька, О. О. Беззубова, О.А. Лазебна. К.: НТУУ «КПІ», 2016. 188 с.

2. Котвицька В. А. Німецька мова економічного спрямування : навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна // Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2017. 100 пр. 104 с.

3. Котвицька В. А. Німецька мова професійного спрямування = Berufsbezogenes Deutsch : навч. посіб. для студ. спеціальностей 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» / Г. Л. Лисенко, В. А. Котвицька, О. А. Лазебна, Л. І. Павловська. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2019. 100 с.

4. Котвицька В. А. Deutsche Grammatik Schritt für Schritt. Lehr- und Übungsbuch. Kompaktausgabe : підручник для студ. спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) РВО / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського Вид-во «Політехніка», 2021. 132 с.

Підвищення кваліфікації:

  1. Підвищення кваліфікації за напрямом «Академічна доброчесність», 16.03.2021.-14.05.2021., з оцінкою «відмінно». Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Організаційно-виховна діяльність:

1. Учений секретар кафедри.

2. Членкиня групи забезпечення спеціальності 035 «Філологія».

3. Членкиня експертної ради з навчальних видань випускових кафедр факультету лінгвістики.

4. Членкиня Всеукраїнської спілки викладачів перекладу / Ukrainian Translator Trainer’s Union, посвідчення №15-2021.